โปรแกรมสุ่มคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านของนักเรียน ตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2


Script โดย ศน.สนธยา หลักทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ไม่เน้น Graphic เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะที่ www.facebook.com/krukeng