รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2นายไพบูลย์ ชวรุ่ง   
201บ้านไร่บ้านไฮ่นายปองรักษ์ ศรีสร้อย 042706317 
202บ้านคำข่าว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวงค์ 042720011 
203บ้านโนนอุดม    
204บ้านโคกนายกัมปนาท สุจริต   
205บ้านเสาขวัญกุดก้อมนายชัชวาลย์ สุวรรณรงค์ 042745070 
206บ้านหินแตก    
207บ้านทิดไทยนายศุภกิจ ไชยเชษฐ   
208บ้านคำแหวนายยุทธนา อุทโธ 042720012 
209บ้านห้วยบุ่นนาทันนางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์   
210บ้านหนองผือ    
211บ้านนาเลา    
212บ้านอูนดงนายปัญญา ถานะลุน   
213บ้านนาใน    
214บ้านผักคำภูนายประสิทธิ์ จิจุบาล   
217บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)นายอัครพงศ์ เทพิน   
218บ้านบึงนายประพันธ์เด่น การุญ 042706320 
219บ้านหนองหวายนายพันณาราย เมืองแสน   
220บ้านเปือยนายทัศน์ณรงค์ อัมราช   
221บ้านขมิ้นนายประมง เศษฤทธิ์   
222ชุมชนบดมาดพอกน้อยนายธีรพล ผ่องกมล 042746368 
223บ้านคางฮุงเจริญศิลป์นายเสมอ บุตรศรี   
224บ้านสมสะอาดนายณรงค์ศักดิ์ จันทรังษี   
225บ้านโนนเรือตอเรือนายประวิน การุญ   
226ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ปานดำรงค์   
227บ้านกลางหนองดินดำนายดิเรก กลยนี   
228บ้านนาสาวนานนายประเสริฐ ศักดาวงศ์   
229ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่นายวินิจฉัย เหลาแตว   
230บ้านภูเพ็ก    
231บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงนายไพรบ บุตรแสง 042746298 
232บ้านสูงเนินสามัคคีนายมีชัย กลยณีย์ 042759197 
234อนุบาลพรรณานิคมนายวินิช ไตรโยธี   
235วัดสุทธิมงคล    
236บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)    
237บ้านบะทองนาหัวช้างนางสุภาพร กิณเรศ   
238บ้านบะฮีนายมานพ ติกาพันธ์   
239บ้านท่าสองคอนนายจีระพงษ์ จันทรักษ์   
240บ้านนาตากางนายรัชตะ สมพมิตร   
241บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์นางสาวรุ่งนภา ธิศรี   
242บ้านบะหัวเมยนายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย   
244บ้านดอนม่วยนายสราวุฒิ บุญยืน 0817085078 
245บ้านหนองเดิ่นดอนขาวนายวีรพงศ์ ทัศนพงศ์   
246บ้านช้างมิ่งนายสุรชาติ สีเหลือง   
247บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุนายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์   
248บ้านอุ่มไผ่นายอารมณ์ เหมะธุลิน   
249บ้านตาลเลียนนายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร 042706337 
253บ้านบัว (สระพังวิทยา)นายสุรศักดิ์ ทุมกิจจะ 042779319 
254บ้านเชิงชุมนายพรเทพ นามโยธา 010552307 
255บ้านสว่างนายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่   
256บ้านดอนกอยนางปารวี เจริญยศ   
257บ้านโนนพอกนายธงชัย อัมวงศา 042720043 
258บ้านกุดน้ำขุ่น    
259บ้านนาขามผดุงวิทยานายอรรคพล ไชยตะมาตย์   
260บ้านโนนทรายคำ  042706326 
261บ้านถ่อนนายธนิก เหลาแก้ว 042706328 
301บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)นายสมศักดิ์ นรัฐกิจ 042771120 
302บ้านนาเหมืองนายอวิรุทธ์ ก้อนอินทร์ 042734232 
303บ้านดอนตาลโนนสูงนายสมบูรณ์ พลเศษ 042772332 
304บ้านหนองหญ้าปล้องนายพิมล เทพิน   
305บ้านสร้างขุ่ยนายศิวะกานต์ ไตรยงค์   
306ชุมชนดงม่วงไข่นายบุญเพ็ง กุละนาม 042728538 
307บ้านผ้าขาวโพนแพงนายบุญรัตน์ คำหล้า 042734130 
308บ้านม่วงคำนายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ 042734327 
309บ้านดอนหวายนางสาวพอใจ ผิวบุญเรือง   
310บ้านนาแยงนายถวัลย์ เขจรสัตย์   
311บ้านหนองบัวนายไมตรี บนปาก   
312บ้านแร่นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ 013802447 
313บ้านสมสะอาดนายไพฑูรย์ ชัยประโคน 092778049 
314บ้านหนองไฮนายสุรพล บรรเทา 042720085 
316บ้านหนองแคนโคกสะอาดนายสุวิทย์ ป้อสาย   
317ชุมชนบ้านฝั่งแดงนายพรชัย อำมุกคะ 042771410 
318บ้านท่าลาดนายเติมศักดิ์ ศรีกุล 042734126 
319บ้านสงเปลือยนายพูนศักดิ์ กาญจนกัณโห   
320บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)นายสมชาย สัพโส 042166138 
321บ้านอุ่มเหม้านายเพชร บุญเลิศ 042771997 
322บ้านดงสวรรค์หนองนกกดนายยุทธพงษ์ พจนา   
323บ้านนาถ่อนนายสุมิตร ท้าวเพชร 042706250 
324บ้านต้นผึ้งนายไพรวัลย์ ชินโณ 042706251 
325บ้านโพนสวางกลางเจริญนายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ   
326บ้านนาล้อมนายเกรียงศักดิ์ สมจันทร์   
328บ้านดอนดู่    
329บ้านโนนขมิ้นนางทิพณัฐ ขะพินิจ   
330บ้านโคกสามัคคีนางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน   
401วาริชภูมิพิทยาคารนายวิมล พรหมจักร 042781188 
402บ้านธาตุกุดพร้าวนายวีรพงษ์ เจริญไชย   
403บ้านกุดตะกาบนายบุญจันทร์ เจริญไชย   
404บ้านโพนไผ่นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง   
405บ้านห้วยบางนายสุรนัย เหมะธุลิน   
406บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างนายบุญถิ่น ภูดินทราย   
407บ้านหนองแวงนายเจิม จางจันทร์   
408บ้านผักตบนายอดิรัน พรหมศิริ   
409บ้านไฮ่ปลาโหลนายธวัชชัย ศรีสำราญ   
410บ้านนาบ่อนายเชาวลิต เหมะธุลิน   
411บ้านงิ้วพังฮอนายจิตวิมล ผิวบุญเรือง   
412บ้านดอนยานางนายดีใหม่ อินทรพานิชย์   
413บ้านโคกศาลาว่าที่พันตรีเสงี่ยม อัฐประจง   
414บ้านดงคำโพธิ์นายจัตุรงค์ แก้วอุ่นเรือน 042720021 
417บ้านหนองกุงนายเสวียน ราชคำ   
418บ้านหนองแปน    
419บ้านคำบ่อนายไพโรจน์ คิสาลัง   
420บ้านคำบิดโคกโพนยางนายคงเดช ภาวงศ์   
421บ้านตาดภูวงนายคำพันธ์ ภาวงศ์   
422บ้านทุ่งเชือกนายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม   
423บ้านค้อเขียวพิทยาภูมินายนิพนธ์ กรุณานำ 042705445 
424บ้านดงบังป่าโจดนายคำพอง อัตโยโค   
425บ้านโคกตาดทองนายคะนองศักดิ์ เกตุนอก 042720079 
426บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคมนายสถาพร นาสุข 042705729 
427บ้านจำปาศิริราษฎร์นายสุชาติ สุวรรณรงค์   
428บ้านหนองลาดวิทยาคารนายเข็มทอง คำภูแสน 042781295 
429บ้านดอนยาวประชากรอุปการนายหนูพร สุภาชาติ   
501บ้านห้วยเหล็กไฟนายทองใบ ธุระนนท์   
502บ้านดงสว่างนายสมภิวัตน์ ไชยพรม   
503บ้านหนองเบญจนายอดิศร ไตรยงค์   
504ชุมชนบ้านหนองปลิงนายสำเริง ไชยเชษฐ์ 042789244 
505บ้านโคกมะนาวทันสมัยนายอุดมศักดิ์ ศรีด้วง   
506บ้านสุวรรณคามนายสุนทรา นนสุราช   
507บ้านหนองผักเทียมนายชายชาญ อิ่มรักษา   
508บ้านอูนโคกนายศุภชัย โถบำรุง   
509บ้านหนองบัวบานนายปัญญา พันเพียง   
601บ้านคำสะอาดนายสุพัฒน์ ต้นสาย 042705673 
602บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยานายเรืองสิต อุระพนม 975329 
603บ้านหนองหมากแซวนายสมใจ ชนุคุณ 042705717 
604บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)นายดาวเรือง ทองเลิศ 018738087 
605บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)นายบุญญศิริ บุญยืน   
606บ้านยางคำนางศรัณย์ภัทร อินทร์ธิวงศ์ 042705628 
607บ้านบงใต้โนนรังพัฒนานายบุญศรี ตาเมือง 042706775 
608บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)นายสายชล แก้วสนิท 042720077 
609บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)นายกิตติพงษ์ ขาวกุญชร   
610บ้านนาดอกไม้นายปัญญา วุฒนาม 042705696 
611บ้านโคกหนองกุงนายประสิทธิ์ จันทร์ไทย   
612บ้านคำนาดีนายคำสิงห์ พิบูลภักดี 718102 
613บ้านค้อใต้นางชรินดา พิมพบุตร   
614บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)นายสมศักดิ์ ศรีประทุมวงศ์ 042706813 
615บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)นายสมรรถชัย จดจำ   
616ชุมพลศึกษานายธนภัทร อุดมกุลรัตนะ   
617คำเจริญวิทยานายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์   
618บ้านกุดจิกนาสมบูรณ์นายวีระศักดิ์ คำทะเนตร   
619ชุมชนบงเหนือนายนัทธวัฒน์ เกษทองมา   
620บ้านดอนหันนายจารุ ทองประกอบ 042705686 
621บ้านขาวนางทองดา พรหมเสนสา   
622บ้านบากนายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ   
623บ้านจำปานาถ่อนนายทองพูล เรืองฤาหาร 042705678 
624บ้านโคกสวัสดี    
625บ้านโนนสะอาดนายสุรเกียรติ รวมธรรม 042720044 
626บ้านหนองกุงนายประสิทธิชัย เบ้าคำ   
628บ้านหนองตาลนายปัญญา คนงาม 042705713 
629บ้านทุ่งปลากัดนายคงเดช สาขามุละ   
630บ้านถ่อน "คุรุราษฎร์สามัคคี"นายอนุรักษ์ ดอนเส 042705691 
631บ้านหนองบัวแพนายปริญญา สมัครการ   
632บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุงนายสมหวัง มหาวัง   
633บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)นายสรเลข กรวิรัตน์ 042776102 
634บ้านโคกคอนดอนม่วยนายนิรัตน์ วารี   
635บ้านบึงโนนายพินิจ หงษ์ภู 042703705 
636บ้านหนองไผ่นายวิชาญ เกษเพชร   
637บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)นายอักษร ปรีชา 776111 
638บ้านหนามแท่งนายพิสุทธิ์ สมบูรณ์พร้อม   
639บ้านตาลนายเสวก ล้านจ๊ะ   
641บ้านหนองหอยคันนายจักรเพชร์ แฝงจันทร์   
642บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)นายประกาย สิงห์ภูมี 042729344 
643บ้านพันนานายจเร เมืองบาล   
644บ้านถ่อน ต.พันนานายธีรยุทธ คำทิพย์ 042729594 
645บ้านคันชานางศรีสุดา ทิพสิงห์   
646บ้านหนองหอยนายสุภพ พิลาโสภา   
647บ้านธาตุนายอภินันท์ ทิพเนตร 042705043 
648บ้านหินโงมโนนสร้างไพนายวีระชัย อินทรเกษม 042706815 
649บ้านโคกหลวงนายศุภชัย พิมพาเลีย 042720019 
650บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)นายประทีป จันทร์มาลา   
651ทรายมูลหนองกุงทรายศรีนายเข็มเพชร กองแก้ว 042705692 
652บ้านเตาไหสร้างแก้วนายสมพร กองแก้ว 042705690 
653บ้านม้านายเอกราช เกษศรี   
654บ้านดอนยานางนายสุภาพ ช่างสอน   
655บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)นายบุญหลอม ตรีเมฆ   
656บ้านหนองหว้านายอุเทน เสนงาม 042720068 
658ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองนายสลิด ทับทิม 042729084 
659บ้านแวงนายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี 72924 
660บ้านโนนเสาขวัญนายประจักร บุตรแสน 729350 
661บ้านโพนงามนายวิเศษ เสนาชัย   
662บ้านสร้างแป้นนายเกริกภพ คำภาศรี 042729369 
663บ้านนางัวนางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ 062428922 
664บ้านโคกสีไคนายวรวุฒิ ประทุม   
665บ้านตาลโกนนายสุพจน์ พลหาญ   
666บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)นายคำพอง เปลรินทร์ 042706816 
667บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)นายพิจิตร บุญรักษา   
668บ้านหนองดินดำนายโชคชัย สุรารักษ์   
669บ้านหนองหลักช้างนายสุวัต ไชยบุปผา 260596 
670บ้านนาเตียงนายวัฒนา มาลาทอง   
671บ้านหนองหวายนายวรเวช แง่พรหม   
673อนุบาลสว่างแดนดินนายวีระชน ธิมะสาร 042721080 
674บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)นายบุรดิธัธ วงษ์กระจ่าง   
675บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์นายแกล้วกล้า ประชานันท์ 042722157 
676บ้านหวายสิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา   
677บ้านโพนสูงนายอุทัย ริศจรจาก 042705706 
678บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)นายชัชวาลย์ ไชยทะ 721996 
679บ้านค้อโพนสวางยางชุมนายนิยม ผลมุ่ง   
680บ้านดอนเชียงยืนนายบุญส่ง มุริจันทร์ 716090 
681บ้านคำชนดงต้องนายเรวัต หาระโคตร   
682บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)นายเสงี่ยม นรสาร 737641 
683บ้านหนองชาดนางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร   
685บ้านต้ายนาคูณวิทยานายสมคิด วงศ์สง่า   
686บ้านดอนม่วงไข่นายสนทยา เจริญพันธ์   
687บ้านคำไชยวานนายสมสมัย คำภูแสน   
688หนองหลวงวิทยานุกูลนายเทิดชัย อุทัยวี   
689บ้านโคกดินแดงนายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์   
690บ้านโคกสำราญนางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ   
691บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้นนายไข จันโท   
692บ้านนาทมนายเดชชัย เหมะธุรินทร์   
693บ้านคำสะแนนนายวิทิต โคตะมา   
701บ้านหนองกุงนายสมพร เสนเสนา   
702ชุมชนส่องดาวนายประวิทย์ เหมะธุลิน 042786086 
703หนองใสพรเจริญวิทยานายจิตติพงษ์ ศรแผลง 042786234 
704บ้านทันสมัยนายทวี แสนอุบล   
705บ้านไทยเจริญนายโกวัฒน์ ศรีอุบล 786009 
706อุดมสังวรวิทยานายประยูร หวานอ่อน   
707บ้านชัยชนะนายเหรียญชัย วีรวรรธ์กุล 042706836 
708ชุมชนบ้านท่าศิลานายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู 042705792 
709บ้านภูตะคามนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น 042720053 
710บ้านสีสุกห้วยโมงนายวิเศษ บุญเลิศ 042705732 
711บ้านคำก้าวนายดำรงศักดิ์ มาตรวงษ์   
712บ้านท่าวารี  042705497 
714บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)นายทนงศักดิ์ เจริญชัย 042164442 
715บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)นายถนัดพร ฝุ่นเงิน   
716บ้านโคกสะอาดนางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์ 042720113 
717จงกลกิตติขจรวิทยานายธีระ แก้วอุ่นเรือน 042786222 
718บ้านปทุมวาปีนายประมงค์ สุขชิน   
719บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์ 042786089 
720บ้านโพนสวางนายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช 042786085 
721บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)นายชูทรัพย์ ภาวงศ์   
722อภัยดำรงธรรมนายอำนวย พูลศิลป์   
723บ้านหนองม่วงนายชุมพร กรุณานำ 042720112 
801บ้านทุ่งมนธาตุวิทยานายบุญเลิศ ดอนงัน   
802บ้านดอนชัยวิทยานายณฐ ฝุ่นเงิน   
803บ้านสร้างฟากนายยวงรัตน์ รัฐไสย   
804บ้านหนองจานนายเนรมิตร ไชยคุณ   
805บ้านหนองแสงนายชนุตร์ หัสขันธ์   
806บ้านทุ่งแกนายชัยวัฒน์ แก้วหล่อ   
807บ้านแกดำนายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร   
808บ้านนาดีนางสุพรรณี ทองมูล   
811บ้านหนองทุ่มหนองโจดนายพุทธา คุณมี   
812บ้านคำบอนนายธนบดี อินลี   
813อนุบาลเจริญศิลป์นายเสาร์ วงศ์กระจ่าง   
814บ้านทุ่งคำนายสุพิทย์ จุลราช   
815บ้านหนองฮังแหลวนายอดุลย์ชัย สอนไชยา   
816บ้านเหล่าบ้านถ่อนนายสมยศ จันทประสาร   
817บ้านหนองแวงน้อยนายเดชา เผ่าพงษ์   
818บ้านดงบากนายศุภวุฒิ พิมกินรีย์   
819บ้านคำเม็กนายชนบ บุญล้ำ   
820บ้านนาสีนวลนายพงษ์สวัสดิ์ คำผิว   
821บ้านดงสง่านายวานิชย์ สาขามุละ   
822บ้านหนองแปนนายจรัส ทิพเนตร   
823ทุ่งเจริญพัฒนานายโยธิน เขียววิชัย   
824บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)นายนิรุธ จันทะงาม   
825บ้านโสกวังอ้อยหนูนายอิศรางกูร บุตรวิชา   
826บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)นายประวิตร กิตติธรรม   
827บ้านโคกศิลานายสุพล สุมาลัย   
828บ้านโพนบกหนองผือนายจินดา สายคำ   
829บ้านหนองน้อยนายหนูทอง อินทะวงษ์